BÍ KÍP LAI TẠO 50 LOẠI BETTA ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI | HOW TO CREATE 50 WORLD BEST BETTA TYPES. 0777678979

 

BÍ KÍP LAI TẠO 50 LOẠI BETTA ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI THE FIRST SECRETS CREATE 50 WORLD’S BEST BEAUTY TYPES

Hôm nay chúng tôi rất vui khi có thể thu thập một số dữ liệu từ Người nuôi cá Betta. Đối với chúng tôi, dữ liệu này rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cá betta sinh sản. Mỗi nhà lai tạo có một kinh nghiệm khác nhau, nhưng đó không phải là vấn đề, điều quan trọng là chúng ta cần ghi lại những dữ liệu này.
Chúng tôi thu thập dữ liệu trong video này từ một số cá Betta sinh sản. sau đó chúng tôi đếm lại để lấy số phần trăm. Chúng tôi hy vọng rằng dữ liệu này có thể hữu ích cho những người cá betta trên toàn thế giới. video này là một phần trong các hoạt động của chúng tôi nhằm vận động cá betta đến cộng đồng thế giới.
Năm 2019, cá Betta nhiều màu được ưa thích nhất. Sự đột biến màu sắc rất khó đoán. Loài cá này là kết quả của việc vượt qua các màu sắc khác nhau.
Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến các nhà lai tạo đã chia sẻ dữ liệu với chúng tôi.
từ dữ liệu này, chúng ta có thể biết rằng kết quả của việc vượt qua cá betta có thể tạo ra một thế hệ độc đáo đặc biệt là màu sắc của cá.
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người yêu thích cá betta trên toàn thế giới đã ủng hộ chúng tôi.
Today we are happy to be able to collect some data from Betta fish Breeder. For us this data is very important because it can be used as a reference for spawning betta fish. Each breeder has a different experience, but that is not a problem, the important thing is we need to record these data.
We collect data in this video from some Betta fish spawning. then we count again to get the percentage number. We hope that this data can be useful for those who are betta fish worldwide. this video is part of our activities to campaign betta fish to the world community.

In 2019, multicolor Betta fish is the most preferred. The color mutation is difficult to guess. This fish is the result of crossing of various colors.
We would like to say thank you to the breeders who have shared the data with us.
from this data we can learn that the results of crossing betta fish can produce a unique generation especially in the color of fish.
We also want to thank the betta fish lovers all over the world for supporting us.

THANK BETTA INDONESIA
SOURCE BETTA INDONESIA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *